Privacybeleid

Privacybeleid

BuitenGewoon Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bezoekers en klanten en doet er alles aan om de privacy te waarborgen. In de vorm van dit privacybeleid informeren wij u helder en transparant over hoe BuitenGewoon Kinderopvang omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (‘AVG’).

Verwerking persoonsgegevens

Voor het beheer van de website en administratie zijn een aantal ‘gewone’ persoonsgegevens noodzakelijk. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Deze persoonsgegevens worden door BuitenGewoon Kinderopvang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Overeenkomsten (bv. inschrijving, vrijwaring, etc.)
 • Financiële administratie (bv. facturering, boekhouding, etc.)
 • Correspondentie (bv. mededelingen, nieuwsbrieven, etc.)

Uw rechten

Een klant heeft het recht op inzage, rectificatie, aanvulling en vergetelheid van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien het recht op vergetelheid wordt uitgeoefend, zal een eventueel contract worden beëindigd en de persoonsgegevens verwijderd nadat is voldaan aan de financiële verplichtingen. Dit recht geldt in de volgende situaties:

 • Niet meer nodig (BuitenGewoon Kinderopvang heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt)
 • Bezwaar verwerking (uw maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens)
 • Intrekken toestemming (de eerder uitdrukkelijk gegeven toestemming aan BuitenGewoon Kinderopvang voor het verwerken van uw gegevens trekt u in)
 • Onrechtmatige verwerking (BuitenGewoon Kinderopvang verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen grondslag is voor verwerking)

Oud-contractanten hebben het recht op vergetelheid. Indien dit recht niet wordt uitgeoefend is de standaard bewaartermijn 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst periode.

Contractanten hebben het recht om eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door BuitenGewoon Kinderopvang en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u gebruikt wenst te maken van deze rechten kunt u uw verzoek indienen via info@buitengewoonkinderopvang.nl. Ter controle of het verzoek door u is gedaan vraagt BuitenGewoon Kinderopvang u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om uw privacy te beschermen en niet meer gegevens te delen dan nodig is dient u de volgende gegevens zwart en onleesbaar te maken:

 • Uw pasfoto
 • Geboortedatum en -plaats
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsdocument)
 • Documentnummer (paspoort / identiteitskaart)
 • BSN (burgerservicenummer)

BuitenGewoon Kinderopvang reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Na ontvangst en beoordeling van uw verzoek wordt de kopie van uw identiteitsbewijs permanent gewist.

BuitenGewoon Kinderopvang past geen profilering toe en neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zonder menselijke tussenkomst, die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beheer van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door BuitenGewoon Kinderopvang uitsluitend gebruikt voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de doelstelling van het bedrijf, n.l. het beheer van de klanten en het leveren van diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens en financiële administratie worden beheerd en verwerkt in een beveiligd softwarepakket en door passende technische en organisatorische maatregelen zijn deze alleen toegankelijk voor de daarvoor aangewezen selecte groep medewerkers. Overige medewerkers hebben enkel in overleg toegang tot deze gegevens en alleen om hun functie uit te kunnen oefenen die in lijn zijn met de in deze privacy policy beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

BuitenGewoon Kinderopvang bewaart uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vereist op grond van wet- en regelgeving, echter niet langer dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden verwijderd uit de actieve klantadministratie binnen vier weken na beëindiging overeenkomst indien er geen openstaande financiële verplichtingen meer zijn. Na zeven jaar worden de persoonsgegevens pas verwijderd uit de financiële administratie om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de specifieke doelen waarvoor deze zijn verstrekt dan wel vereist c.q. verplicht op grond van wet- en regelgeving. Aan partijen waarmee BuitenGewoon Kinderopvang geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten worden uw persoonsgegevens niet verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Website

De website ‘buitengewoonkinderopvang.nl’ maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Gegevens die u via contactformulieren op de website aan ons stuurt zijn versleuteld en daardoor niet toegankelijk voor onbevoegden. De website wordt o.a. beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing.

Indien u bezwaar heeft tegen op de website geplaatste foto’s waarop u mogelijk te zien bent, neem dan contact met ons op. U wordt dan onherkenbaar gemaakt of de foto’s worden verwijderd.

De website maakt gebruik van cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens en helpen ons de website te verbeteren. Aanvullende informatie vindt u in ons Cookiebeleid. Op websites van derden die door middel van links met de website ‘buitengewoonkinderopvang.nl’ verbonden zijn is deze privacyverklaring niet van toepassing. Ook kan BuitenGewoon Kinderopvang niet garanderen dat op websites van derden betrouwbaar en veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. BuitenGewoon Kinderopvang raadt u aan te allen tijde de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u er gebruik maakt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over hoe BuitenGewoon Kinderopvang omgaat met uw gegevens kunt u contact opnemen met het bestuur en melding maken bij de Functionaris Gegevensbescherming (webmaster). Komt u er niet uit met het bestuur dan heeft altijd het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht en neemt hierover een besluit.

Wijzigingen privacyverklaring

BuitenGewoon Kinderopvang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig en in ieder geval voor het gebruik van de diensten van BuitenGewoon Kinderopvang te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

De inhoud van buitengewoonkinderopvang.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel BuitenGewoon Kinderopvang tracht juiste, actuele en volledige informatie aan te bieden, verstrekt BuitenGewoon Kinderopvang expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, actueel of volledig is. Omdat deze privacyverklaring een vereenvoudigde vertaling is van de geldende AVG-privacywetgeving kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend en is vanzelfsprekend de toepasbare wet- en regelgeving te allen tijde leidend.